കൊവിഡ് മരണങ്ങൾക്ക് നഷ്ടപരിഹാരം; പ്രവാസികളേയും പരിഗണിക്കണമെന്ന് ആവിശ്യം | Covid Death Compensation

0
20Pravasi Malayalee also need to be considered in covid death compensation കൊവിഡ് മരണങ്ങൾക്ക് നഷ്ടപരിഹാരം; പ്രവാസികളേയും …

source

Creating Awareness On Missing And Endangered Persons, Death, Accident, Obituaries and Life Threatening Incidents In The Global Society.

We publish only noteworthy information such as tributes, condolences, missing and endangered individuals, missing people who have been found safe and life, those found dead and obituaries of people who have passed away. Death Notice are to be published by the family of deceased. Articles published on this site about individuals who have died are made out of outpour of tributes and condolences.

FUNERAL – OBITUARY – CAUSE OF DEATH – MISSING PERSON